Начало / Новини

В НКЖИ бяха отворени ценовите оферти за изграждане на ИМТ Пловдив

19 април 2013 A+AA-
В НКЖИ бяха отворени ценовите оферти за изграждане на ИМТ Пловдив

В сградата на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите отвори и оповести ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изграждане на интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България - Пловдив”.

Допуснатите участници и техните оферти, по реда на подаване на документите за участие в процедурата, са както следва:

1. „ТЕРНА” АД

  • Техническа оценка: 30
  • Предложена цена: 13 525 000 лева без ДДС и без непредвидени разходи*

2. ДП „ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ-ГУ”

  • Техническа оценка: 25
  • Предложена цена: 9 993 870,27 лева без ДДС и без непредвидени разходи*

3. „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД

  • Техническа оценка: 25
  • Предложена цена: 8 570 541,45 лева без ДДС и без непредвидени разходи*

Изграждането на интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България – Пловдив се осъществява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013г.

* Непредвидените разходи са в размер на 10 %

Интермодален терминал Пловдив ще бъде изграден на гара Тодор Каблешков, която е част от жп възел Пловдив, като самата площадка ще се разположи от северната страна на гарата – в землището на с. Златитрап, местност Камиша, община Родопи.

Проектът предвижда върху площ от 68 870 м² да бъдат изградени - терминална площадка за товаро-разтоварни операции на контейнери от вагон на автомобил и обратно, площадка за складиране на контейнерите, площ за повредени контейнери и техника, специални места за хладилни товарни единици, административна сграда за обслужване на клиентите, сграда за митнически контрол и митнически склад, паркинги за товарни и леки автомобили и КПП.

Изграждането на интермодален терминал в град Пловдив е проект, който има голямо геостратегическо и икономическо значение в регионален, национален и общо европейски аспект.Основната цел на този проект е чрез създаване на условия за оптимално взаимодействие и интеграция на различните видове транспорт да се постигне подобряване на интермодалността в югоизточния регион на ЕС. Той ще спомогне за оптимизация на съществуващата инфраструктура и ще доведе до подобряване на качеството на предоставяните транспортни услуги в региона на град Пловдив.

Очакваните ползи от функционирането на терминал са:

  • Изграждане на нова инфраструктура за интермодален транспорт в Южен - Централен район на планиране в България - Пловдив и създаване на условия за извършване на този вид превози;
  • Създаване на нови работни места;
  • Повишаване стандарта на живот на населението в региона;
  • Възможност за развитие на бизнеса и особено на интермодалния транспорт;

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...