Начало / Новини

Обявена е обществена поръчка с предмет „Проектиране и изграждане на системите за сигнализации в участъка Септември – Пловдив и телекомуникации София – Пловдив”

20 януари 2012 A+AA-

Национална компания "Железопътна инфраструктура", със седалище и адрес на управление: гр. София, 1233, бул. "Княгиня Мария Луиза" №110, на основание чл.16, ал.8, чл.3, ал.1, т.3 буква „а" и чл.14, ал.1, т.1 от ЗОП от Закона за обществените поръчки и Решение № 2/16.01.2012 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ" открива открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

1. Наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на Възложителя и лице за контакт: ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура", със седалище и адрес на управление: гр. София, 1233, бул. "Княгиня Мария Луиза" №110, лица за контакти: Тони Грозданов, тел. 02/932 36 31, факс 02/932 39 32, e-mail: t_grozdanov@rail-infra.bg, Адреана Пастушанска, тел.: 02/932- 2936.

2. Вид на процедурата: Открита.

3. Обект на поръчка: „Проектиране и изграждане на системите за сигнализации в участъка Септември - Пловдив и телекомуникации София - Пловдив", със следните видове дейности:

Системи за сигнализация


Проектиране (във фази „технически" и „работен" проект), доставка и изграждане съгласно Техническите спецификации на Възложителя на:

 • маршрутно - компютърни централизации в гарите, Септември, Пазарджик, Огняново, Стамболийски и Тодор Каблешков, с всичките им съпътстващи подсистеми и елементи, като се подготвят интерфейси за включване в бъдеща диспечерска централизация, с изключение на кабелната канална мрежа и доставката на стрелкови обръщателни апарати, които ще бъдат реализирани с проект „Модернизация на железопътен участък Септември - Пловдив - част от Транс-европейската железопътна мрежа"
 • система за безопасно движение в междугарията (автоблокировка с броячи на оси без проходни сигнали);
 • Европейска система за контрол на влаковете ERTMS/ETCS ниво 1 за участъка от гара Септември до гара Пловдив
 • контрол на подвижния състав (устройство за контрол на нагрети букси, устройство за контрол на дерайлирал подвижен състав, контрол на осовото натоварване и др.).
 • електрическо захранване на монтираната апаратура


Системи за телекомуникации

Проектиране (във фази „технически" и „работен" проект), доставка и изграждане съгласно Техническите спецификации на Възложителя на:

 • оптични кабели за участъка Септември - Пловдив и в участъците София - Веринско и Костенец - Септември.
 • трансмисионна и мултиплексна системи за София Пловдив.
 • диспечерски системи и гарови концентратори в участъка София - Пловдив
 • мрежа за предаване на данни в участъка София - Пловдив
 • гарова телекомуникационна апаратура за участъка Септември - Пловдив.
 • GSM-R в участъка София - Пловдив.
 • Адаптация на дигиталните телефонни централи София, Септември и Пловдив.
 • Осигуряване на необходимото токозахранване за монтираната апаратура
 • Монтаж на нови вътрешно гарови кабели и демонтаж на старите магистрални кабели в участъка Септември - Пловдив


4. Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата: ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура", гр. София, бул. „ Княгиня Мария Луиза" №110, етаж 4, стая 410, отдел „Обществени поръчки", всеки работен ден от 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:45 ч. до 16:45 ч., до 28.02.2012 г. включително, срещу сума в размер на 50 лв. без ДДС. При поискване от заинтересовано лице, документацията за участие се изпраща за сметка на лицето отправило искането.

5. Място и срок за получаване на офертите: ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура", гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза" №110, служба „Деловодство", всеки работен ден от 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:45 ч. до 16:45 ч. до 09.03.2012 г. включително.

6. Място, дата и час на отваряне на офертите: ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура", гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза" №110, заседателна зала на 12.03.2012 г. в 10:00 ч.

7. Обявлението за обществената поръчка е обнародвано в електронната страница на Държавен вестник от 18.01.2012. г., под №9 и е обнародвано в електронната страница на Официалния вестник на Европейския съюз от 18.01.2012 г., под №2012/S 11-017028.

 

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...